Statut fundacji

Statut Fundacji Fabryka Inicjatyw Medycznych

Rozdział I – Postanowienia ogólne

Rozdział II – Cele i zasady działalności Fundacji

Rozdział III – Majątek Fundacji

Rozdział IV – Działalność gospodarcza Fundacji

Rozdział V – Zarząd Fundacji

Rozdział VI – Zmiana Statutu oraz likwidacja Fundacji

Rozdział VII – Postanowienia końcowe

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 § 1

Fundacja Fabryka Inicjatyw Medycznych zwana w dalszej części statutu Fundacją, działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 o fundacjach ( tj. Dz. U z 1991r. Nr 46 poz. 203 z późniejszymi zmianami) oraz postanowień niniejszego Statutu.

Fundacja została ustanowiona przez:

Macieja Janika, Kamila Kornickiego

zwanych w dalszej części Fundatorami, w akcie notarialnym sporządzonym przez notariusza – …….. w kancelarii notarialnej w Częstochowie, ul. Dąbrowskiego ………, 42-218 Częstochowa, w dniu 7 kwietnia 2015  r., Nr Repertorium ……...

§ 2 

Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa.

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

W zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. Dla potrzeb działalności poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, Fundacja może używać nazwy w językach obcych.

§3

Fundacja może tworzyć stałe i czasowe oddziały oraz przedstawicielstwa w kraju i za granicą.

§4

Fundacja posiada osobowość prawną.

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister właściwy do spraw edukacji narodowej. 

§5

Fundacja posługuje się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i aktualnego adresu siedziby Fundacji oraz numeru ewidencyjnego Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), numeru identyfikacji podatkowej (NIP) i numeru identyfikacyjnego REGON .

Fundacja zamieszcza dane wskazane w ustępie poprzedzającym na swojej stronie internetowej, oficjalnych pismach, materiałach promocyjnych oraz dokumentach księgowych.

Fundacja może posiadać i wydawać legitymacje dla współpracowników. Szczegółowy tryb przyznawania, wydawania oraz wzór dokumentu określi uchwała Zarządu.

Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

Fundacja może ustanowić odznaki, medale honorowe oraz dyplomy i przyznawać je wraz z innymi wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

Rozdział II

Cele i zasady działalności Fundacji

 

§6

Celem Fundacji jest prowadzenie działalności w zakresie wsparcia i promocji rozwoju osób, jednostek naukowych i klinicznych orazpodmiotów gospodarczych, w szczególności podmiotów związanych z ochroną zdrowia w oparciu o wiedzę i naukę oraz działania na rzecz rozwoju projektów naukowych i dydaktycznych, a takżepromocji profilaktyki zdrowia publicznego, w tym działania prozdrowotne skierowane do społeczeństwa oraz przeciwdziałanie wszelkiemu wykluczeniu.

 

§7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

Organizowanie:

szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji, sympozjów, targów kariery i imprez;

kampanii społecznych;

wydarzeń kulturalnych, okolicznościowych.

Aktywną współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami, administracją rządową i samorządową, instytucjami oświatowymi, organizacjami państwowymi, społecznymi, szkołami wyższymi, jednostkami naukowymi szkół wyższych, organizacjami studenckimi, muzeami, galeriami, osobami fizycznymi i prawnymi w kraju i za granicą.

Wspieranie organizacyjne, finansowe i rzeczowe:

projektów naukowych prowadzonych przez jednostki naukowe szkół wyższych;

organizacji pożytku publicznego, uczelni wyższych, placówek oświatowych, szpitali;

działań w zakresie upowszechniania profilaktyki zdrowotnej społeczeństwa.

Inicjowanie i pozyskiwanie pomocy finansowej i rzeczowej.

§8

Do osiągnięcia celów, o których mowa w § 6, Fundacja może pozyskiwać środki z wszelkich źródeł prawnie dopuszczalnych, w szczególności od osób fizycznych i prawnych, ze środków publicznych w rozumieniu Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz z funduszy pomocowych Unii Europejskiej. Inne osoby lub organizacje mogą wspierać organizacyjnie lub finansowo oraz na zasadzie zabezpieczenia zobowiązań przez te instytucje, organizacje i osoby, zmierzającego lub koniecznego dla uzyskania środków z funduszy Unii Europejskiej, o których mowa powyżej.

§9

Dla osiągnięcia celów statutowych, Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w Rozdziale IV.

Rozdział III

Majątek Fundacji

 

§10

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100 gr.) utworzony ze środków przekazanych przez Fundatorów oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania, w szczególności środki finansowe, nieruchomości, ruchomości oraz prawa majątkowe.

Środki na działalność gospodarczą Fundacji przeznacza się z funduszu założycielskiego w kwocie 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100 gr.)

§11 

Przychody Fundacji pochodzą w szczególności z:

darowizn, dotacji, subwencji, spadków i zapisów;

przychodów z majątku ruchomego, nieruchomego, praw majątkowych, materialnych i niematerialnych;

odsetek bankowych i innych zysków kapitałowych;

przychodów ze zbiórek i imprez publicznych;

przychodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację;

innych wpływów i przychodów.

Majątek Fundacji może służyć wyłącznie do realizacji celów statutowych Fundacji.

W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

§12

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§13 

W przypadku przychodów pochodzących z dotacji, darowizn, spadków i zapisów, ofiarodawca może wskazać wybrane cele Fundacji, na realizację których wymienione środki powinny zostać przeznaczone. Wskazanie jest wiążące dla Zarządu. W przypadku braku wskazania, lub wskazania niedostatecznie określonego, o przeznaczeniu środków decyduje Zarząd.

§14

Wszelka dokumentacja księgowa, rachunkowa i majątkowa powinna być przechowywana w sposób usystematyzowany i przejrzysty.

§15

Zarząd może powierzyć prowadzenie dokumentacji księgowej i rachunkowej upoważnionemu pracownikowi księgowości Fundacji lub osobie trzeciej, która prowadzi wyspecjalizowaną działalność w zakresie obsługi księgowo – rachunkowej podmiotów gospodarczych.

Rozdział IV

Działalność gospodarcza Fundacji

§16

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą na zasadach rachunku ekonomicznego, z zachowaniem reguł uczciwej konkurencji oraz gospodarności i zasadności wydatków.

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą bezpośrednio.

Do prowadzenia określonej działalności Zarząd może powołać Zakład, który stanowi wyodrębnioną gospodarczo i organizacyjne jednostkę pomocniczą. O likwidacji Zakładu decyduje Zarząd.

W przypadku utworzenia Zakładu, Zarząd powołuje Kierownika Zakładu. Kierownik Zakładu jednoosobowo kieruje Zakładem ponosząc za wyniki pracy odpowiedzialność przed Zarządem.

Zakres działania Zakładu oraz zakres działania i obowiązków kierujących Zakładem określa regulamin organizacyjny ustalony obligatoryjnie przez Zarząd Fundacji.

§17

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie określonym przez niniejszy Statut. Dla określenia rodzajów działalności stosuje się systematykę zgodną z przepisami o Polskiej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej.

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:

59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – co stanowi główny rodzaj działalności gospodarczej;

91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;

99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;

11.Z - Wydawanie książek;

14.Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;

21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;

22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;

11.Z - Działalność agencji reklamowych;

30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;

60.Z - Działalność wspomagająca edukację.

Rozdział V

Zarząd Fundacji

§18

 

Zarząd jest organem Fundacji. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz, podejmując wszelkie niezbędne działania, w szczególności:

kieruje bieżącą działalnością Fundacji;

reprezentuje Fundację na zewnątrz, w tym także poprzez wyrażanie oświadczeń woli, innych niezbędnych oświadczeń, podejmowania czynności przed organami wymiaru sprawiedliwości, egzekucyjnymi, organami administracyjnymi oraz osobami trzecimi;

realizuje cele statutowe;

sporządza roczne plany pracy i budżetowe;

sprawuje pieczę i zarządza majątkiem Fundacji;

prowadzi wszelką dokumentację Fundacji;

Sporządza roczne sprawozdania finansowe oraz roczne sprawozdania z działalności Fundacji zgodnie z ustawą o fundacjach oraz innymi przepisami prawa, oraz podaje sprawozdania do wiadomości publicznej poprzez ich publikację na stronie internetowej Fundacji;

decyduje o sposobach i warunkach zatrudniania pracowników;

wprowadza zmiany do Statutu;

podejmuje decyzję o likwidacji lub połączeniu Fundacji.

§19

Zarząd jest organem kolegialnym i składa się z minimum dwóch osób.

Kadencja Zarządu trwa pięć lat. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

Członkowie Zarządu mogą pełnić funkcję za wynagrodzeniem.

Skład pierwszego Zarządu jest powoływany przez Fundatorów. Fundatorzy mogą zostać członkami zarządu.

§20

Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek upływu kadencji, odwołania, rezygnacji, śmierci członka Zarządu lub niemożności pełnienia przez niego swych funkcji z innych przyczyn.

W razie ustąpienia, śmierci lub odwołania członka Zarządu, które skutkuje liczebnością składu mniejszą niż trzy osoby, Zarząd niezwłocznie uzupełnia skład Zarządu. Powołany członek Zarządu sprawuje funkcję do końca trwania kadencji Zarządu.

W razie upływu kadencji lub rezygnacji wszystkich członków Zarządu, dotychczasowy Zarząd powołuje nowy skład Zarządu w drodze uchwały.

§21

Zarząd podejmuje uchwały na posiedzeniach. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.

Posiedzenie Zarządu zwołuje członek zarządu, który następnie przewodniczy obradom oraz koordynuje pracę Zarządu.

Decyzje Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Zarządu.

Głosowania w sprawach personalnych są tajne.

 

§22

Do składania oświadczeń oraz reprezentowania Fundacji przy zaciąganiu zobowiązań lub nabywaniu praw, uprawnionych jest dwóch Członków Zarządu działających łącznie.

§23

W razie powołania Fundacji do dziedziczenia, dwóch członków Zarządu, w tym Prezes, składają oświadczenie w imieniu Fundacji o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wtedy, jeżeli w chwili składania tego oświadczenia jest oczywistym, że masa spadkowa przekracza długi spadkowe.

§24

Zarząd może uchwalić regulamin pracy Zarządu, większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Zarządu. Regulamin jest wewnętrznym dokumentem Fundacji bezwzględnie obowiązującym. Wszelkie postanowienia regulaminu pozostające w sprzeczności z niniejszym Statutem lub przepisami obowiązującego prawa pozostają nieważne.

 

Rozdział VI

Zmiana Statutu oraz likwidacja Fundacji

§25

Zarząd jest organem uprawnionym do zmiany Statutu.

Uchwała o zmianie Statutu zapada na posiedzeniu Zarządu, jednogłośnie, w obecności pełnego składu Zarządu.

Zmiana Statutu nie może ograniczać celów Fundacji, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona, a które określone zostały w akcie założycielskim.

Zmiana Statutu może ustanawiać dodatkowe organy Fundacji.

§26

Fundacja ulega likwidacji na skutek zrealizowania celów zawartych w statucie lub wyczerpania środków finansowych i majątku umożliwiających realizację jej zadań statutowych.

Uchwałę w sprawie likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd większością 2/3 głosów przy obecności całego składu Zarządu.

Jeżeli sąd właściwy nie postanowi inaczej, likwidatorami Fundacji są członkowie ostatniego Zarządu.

Celem likwidacji Fundacji jest spieniężenie lub przekazanie jej majątku oraz zakończenia jej bieżących spraw. Nowe działania mogą być podejmowane jedynie wtedy, gdy prowadzą do zakończenia bieżących spraw, lub są niezbędne, aby uchronić majątek Fundacji przed stratami.

Środki majątkowe przekazywane w trakcie lub pozostałe po przeprowadzeniu likwidacji Fundacji zostaną przeznaczone na rzecz organizacji mającej zbliżone cele.

Każdorazowe przekazanie składników majątku wymaga uchwały likwidatorów z konkretnym wskazaniem danej organizacji.

O likwidacji Fundacji powiadamia się Ministra właściwego ze względu na cele Fundacji.

 

Rozdział VII

Postanowienia końcowe 

§27 

Fundacja może się połączyć z inną Fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

Połączenie z inną Fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

W sprawach połączenia z inną Fundacją decyzję podejmuje Zarząd Fundacji, większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Zarządu.

§28

Fundacja może ustanawiać inne fundacje, dla celów zbliżonych do celu statutowego Fundacji.

Fundacja w ramach prowadzenia działalności gospodarczej może być wspólnikiem spółki cywilnej oraz wspólnikiem, udziałowcem lub akcjonariuszem spółek prawa handlowego.

Posiadanie przez Fundację akcji oferowanych w publicznym obrocie papierami wartościowymi, w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, które stanowią lokatę kapitału, nie jest prowadzeniem działalności gospodarczej przez Fundację.